انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان
آمار استنباطی در علوم رفتاری ویرایش سوم دکتر جواد مصرآبادی 60,000 تومان
مبانی مدیریت در علوم ورزشی دکتر محسن شیرمحمدزاده و دکتر اکبر آقازاده 35,000 تومان
سیر تکاملی بازیکنان فوتبال دکتر مهدی بشیری و دکتر سیدحجت زمانی ثانی 39,000 تومان
روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر موسی پیری 66,000 تومان
مقدمه ای بر روانشناسی ورزشی بهروز قربان زاده 40,000 تومان
مقدمه ای بر علوم اعصاب سید محمود طباطبائی، غلامرضا چلبیانلو، پری سیما علیزاده 80,000 تومان
تغذیه برای ورزشکاران نخبه کریم آزالی،مصطفی آرمان فر، فرهاد غلامی 20,000 تومان
تعادل انرژی در حرکت کریم صالح زاده، الهام جلالی فر 12,000 تومان
فراتحلیل جواد مصرآبادی 35,000 تومان
آزمون رشد حرکتی درشت بهروز قربان زاده،مریم لطفی 10,000 تومان
برنامه درسی تلفیقی سیروس اسدیان 16,000 تومان
رفتار سازمانی و مدیریت آموزشی پیمان یارمحمدزاده، سعیدرجایی پور 10,000 تومان
طرح واره های شناختی و باورهای مرکزی در مشکلات روان شناختی مترجم:دکتر حسن یعقوبی، دکتر رحیم یوسفی، دکتر مسعود قربانعلی پور 5,000 تومان