انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان
آمار استنباطی در علوم رفتاری ویرایش سوم جواد مصرآبادی 110,000 تومان
مبانی مدیریت در علوم ورزشی محسن شیرمحمدزاده و اکبر آقازاده 47,000 تومان
سیر تکاملی بازیکنان فوتبال مهدی بشیری و سیدحجت زمانی ثانی 39,000 تومان
روش های تحقیق در علوم تربیتی موسی پیری 66,000 تومان
بودجه ریزی در ایران محمد شاهرودی، نرگس قنبری، محسن فلاح 60,000 تومان
واژه نامه تخصصی ابوالفضل قاسم زاده، روح اله مهدیون، فرشته نجفی 52,000 تومان
اعتیاد رفتاری مترجم: حسن یعقوبی، سید قاسم سید هاشمی 70,000 تومان
یادگیری و رشد حرکتی مترجم: بهروز قربانزاده، علی کاشی 90,000 تومان
مقدمه ای بر روانشناسی ورزشی بهروز قربان زاده 40,000 تومان
مقدمه ای بر علوم اعصاب سید محمود طباطبائی، غلامرضا چلبیانلو، پری سیما علیزاده 110,000 تومان
تغذیه برای ورزشکاران نخبه کریم آزالی،مصطفی آرمان فر، فرهاد غلامی 20,000 تومان
تعادل انرژی در حرکت کریم صالح زاده، الهام جلالی فر 12,000 تومان
فراتحلیل جواد مصرآبادی 50,000 تومان
آزمون رشد حرکتی درشت بهروز قربان زاده،مریم لطفی 10,000 تومان
برنامه درسی تلفیقی سیروس اسدیان 16,000 تومان
رفتار سازمانی و مدیریت آموزشی پیمان یارمحمدزاده، سعیدرجایی پور 35,000 تومان
طرح واره های شناختی و باورهای مرکزی در مشکلات روان شناختی مترجم: حسن یعقوبی، رحیم یوسفی، مسعود قربانعلی پور 25,000 تومان