انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان
آمار استنباطی در علوم رفتاری ویرایش سوم مولف: جواد مصرآبادی 110,000 تومان
مبانی مدیریت در علوم ورزشی مولف: محسن شیرمحمدزاده و اکبر آقازاده 47,000 تومان
سیر تکاملی بازیکنان فوتبال مولف: مهدی بشیری و سیدحجت زمانی ثانی 39,000 تومان
روش های تحقیق در علوم تربیتی مولف: موسی پیری 66,000 تومان
بودجه ریزی در ایران مولف: محمد شاهرودی، نرگس قنبری، محسن فلاح 60,000 تومان
واژه نامه تخصصی مولف: ابوالفضل قاسم زاده، روح اله مهدیون، فرشته نجفی 52,000 تومان
اعتیاد رفتاری مولف: . مترجم: مترجم: حسن یعقوبی، سید قاسم سید هاشمی 70,000 تومان
یادگیری و رشد حرکتی مولف: . مترجم: مترجم: بهروز قربانزاده، علی کاشی 90,000 تومان
مقدمه ای بر روانشناسی ورزشی مولف: بهروز قربان زاده 40,000 تومان
مقدمه ای بر علوم اعصاب مولف: سید محمود طباطبائی، غلامرضا چلبیانلو، پری سیما علیزاده 110,000 تومان
تغذیه برای ورزشکاران نخبه مولف: کریم آزالی،مصطفی آرمان فر، فرهاد غلامی 20,000 تومان
تعادل انرژی در حرکت مولف: کریم صالح زاده، الهام جلالی فر 12,000 تومان
فراتحلیل مولف: جواد مصرآبادی 50,000 تومان
آزمون رشد حرکتی درشت مولف: بهروز قربان زاده،مریم لطفی 10,000 تومان
برنامه درسی تلفیقی مولف: سیروس اسدیان 16,000 تومان
رفتار سازمانی و مدیریت آموزشی مولف: پیمان یارمحمدزاده، سعیدرجایی پور 35,000 تومان
طرح واره های شناختی و باورهای مرکزی در مشکلات روان شناختی مولف: . مترجم: مترجم: حسن یعقوبی، رحیم یوسفی، مسعود قربانعلی پور 25,000 تومان